Islamic Azad University Kermanshah Branch

+98-83-37243187-7 TEL
kshinternational@iauksh.ac.ir Email
Imam Khomeini Campus, Islamic Azad University, Farhikhtegan Bld., Shahid J'afari St., Kermanshah, Iran. Address